За ВИТО-95 ООД

Промишлено, гражданско и жилищно строителство

Фирма ВИТО-95 ООД е регистрирана по търговския закон на 23.01.1995 година в Старозагорския окръжен съд и е пряк наследник на ЕТ ВИТО-Тони Русев - основана през 1991 г. Дружеството е собственост на 10 физически лица. Съдружник с мажоритарен дял е инж. Тони Русев - Управител на фирмата. ВИТО-95 ООД има предмет на дейност промишлено и гражданско строителство, и има перфектна репутация в областта на строителството.

Ръководните и инженерно-техническите кадри (ръководителите по направления) са с дългогодишен богат опит и знания в сферата на строителството, развит и доказан във водещите в миналото в страната строителни организации:

 • СУ 'Заводски строежи' Марица изток – главен участник в изграждането на ТЕЦ 'Марица изток 1,2 и 3', Брикетна фабрика, Централна ремонтна база, Химически Комбинат в Стара Загора и много други.
 • 'Минстрой'-гр. Раднево – участник в изграждането и поддръжката на повече от 90% от тежкото минно оборудване на рудниците Трояново 1,2 и 3.

ВИТО-95 ООД изпълнява успешно сложни обекти ('на ключ') в страната и в чужбина, но има специализация в няколко основни направления:

 • промишлено строителство на сгради и съоръжения (ново строителство и ремонтна дейност);
 • жилищно и културно-битово строителство;
 • строителство, ремонти и реконструкция на административни и търговски сгради и съоръжения;
 • изграждане бензиностанции и газ станции;
 • производство и монтаж на стоманени конструкции;
 • изпълнение на всички видове включително и специални стоманобетонни и бетонни конструкции;
 • монтаж и ремонт на повдигателни съоръжения;
 • проектиране, монтаж и ремонт на под-кранови пътища;
 • довършителни работи – зидария, гипсокартон, мазилки, шпакловки, боядисване, облицовки, подови настилки, електрически инсталации, водоснабдяване и канализация;
 • пълно проектиране на сгради и съоръжения в сътрудничество с нашите партньори.

Строителните дейности, извършвани от ВИТО-95 ООД, се изпълняват при изключителното спазване на всички действащи в страната законови и нормативнидокументи.

ВИТО–95 ООД предлага и инженерингови услуги и е в партньорски взаимоотношения с фирма „СТАКС” ООД, която има потенциал за решаване на по-голямата част от инженерните задачи. За сложни в техническо отношение проблеми фирмата си сътрудничи и ползва услугите на Научно-изследователския строителен институт - София.

Фирмата има разработена и сертифицирана от 2004 г. Система за контрол, която към момента е допълнена със стандартите по опазване на околната среда, безопасност, здравословни и безопасни условия на труд, и е пре-сертифицирана, като Интегрирана система за управление.

ВИТО-95 ООД налага стриктна фирмена политика за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, обща безопасност и качество на изпълнените работи.

Видове строежи, изпълнявани от ВИТО-95 ООД

според регистрация:

 • ПЪРВА ГРУПА: Строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС;
  • 1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС;
 • ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС;
  • 3.1 строежи от първа до трета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС;
 • ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС;
  • 4.1 строежи от първа до трета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС;
 • ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция 45 „Строителство” на Националната класификация на икономическите дейности)